Amacımız

Derneğin Amaçları

 • Katma değeri yüksek teknolojik üretimin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Savunma sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak ve yerli üretimin payını arttırmak,
 • Sektörel ihtisaslaşma ile küresel rekabet avantajı oluşturmak,
 • Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,
 • Üyeler arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için alt yapı oluşturmak,
 • Üyeler arasında örnek nitelikte ortaklaşa rekabet ortamını oluşturmak,
 • Sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,
 • Ortak Dış Ticaret faaliyetlerinde bulunmak,
 • Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, düzenlemek ve bunlara katılımlar için üyelerini teşvik etmek,
 • Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye aktarmak,
 • Sektör Odaklı Kooperatifler, Kuluçka Merkezleri, Sanayi Siteleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Geçici/Daimî Sergiler kurmak,
 • Aynı alanda faaliyet gösteren Ulusal/Uluslararası Dernek ya da Kurumlara üye olmak, bunlarla ortak ürün geliştirme ve yenilik merkezleri kurmak,
 • Üreticilerini artan yetenek ve iş birlikleri sayesinde, tercih edilir firmalar haline getirmek,
 • Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirip, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak,
 • Kümelenme faaliyetleri konusunda olumlu referanslar oluşturmak ve buna benzer diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Üyelerinin üretimde verimlilik, tanıtım, pazarlama ve markalaşma alanlarını içine alan tüm konularda ihtiyacı olan hizmetleri kümelenme faaliyetleri yürüterek sağlamak amacı ile kurulmuştur.
 • Ortak Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak,
 • Ortak Tasarım ve Mühendislik Organizasyonları kurmak, ortak hukuk ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri yürütmek, ortak ürün geliştirme ve yenilik merkezleri kurmak,

Copyright 2019 Sivas Savtek Derneği.